TOP

Budoucnost hasičů v Moravských Budějovicích

Dobrovolní hasiči v Moravských Budějovicích byli, jsou a snad nadále budou

Dobrý den vážení zastupitelé města a obyvatelé Moravských Budějovic. Jmenuji se Vladimír Růžička a ještě do letošní valné hromady jsem starosta Sboru dobrovolných hasičů v Mor. Budějovicích. Schválně zdůrazňuji Sboru dobrovolných hasičů. Protože v Mor. Budějovicích jsou trojí hasiči. Zastupitelům je rozdíl mezi námi určitě jasný, ale pro občany bych jen stručně osvětlil.

Dole na nové hasičárně na Jemnické ulici má základnu HZS – Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Třebíč stanice Mor. Budějovice – jednoduše profesionální hasiči. To jsou ti, které nejčastěji potkáváte u mimořádných událostí.

Na nové hasičárně sídlí také v nadsázce „městští hasiči“ Výjezdová jednotka města, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce zařazená v poplachovém plánu jako JPO II. Tuto jednotku musí dle zákona zřizovat obec – město. Člen této jednotky může být občan České republiky starší 18 let. Musí být proškolen a mít odpovídající zdravotní stav potvrzený lékařem. Obce jmenují po vzájemné dohodě do těchto jednotek právě členy Sborů dobrovolných hasičů, ale mohou tam být i členové jiných organizací –  sportovních klubů, Sokoli, Orli nebo lidé evidovaní na pracovním úřadu apod. (Netroufám si odhadnout, zda na úkor svého volného času, na úkor pracovního vytížení u zaměstnavatele, zadarmo a s nasazením vlastního zdraví, by členové dalších organizací měli zájem o tuto službu pro veřejnost. Pokud ano, rádi je ve svém středu přivítáme). V součastné době se v jednotce školí 18 až 21 členů našeho SDH. Členové výjezdové jednotky se školí jako velitelé družstev, řidiči a strojníci, nositelé dýchací techniky. Absolvujeme kurzy ve vyprošťování z havarovaných vozidel, obsluhy motorových pil, zásady první pomoci, kurzy dobrovolných sester a předlékařské pomoci a podobně. Pokud město nakupuje pro zásahovou jednotku tak vlastně nakupuje samo pro sebe.

No a jako třetí hasiči jsou ve městě členové Sboru dobrovolných hasičů Moravské Budějovice – SDH. Toto je občanské sdružení, které zůstalo na staré hasičárně – Tyršova ulice. Z tohoto sdružení vznikla výjezdová jednotka města a v minulosti i všichni profesionální hasiči v Moravských Budějovicích. Dnes je již pohyb profesionálů tak velký, že jsou členy většinou ve svých mateřských sborech dle svého bydliště.

Naše SDH mělo letos výročí 145 let od svého založení. Dne 28.5.1874 je zapsán do spolkového katastru na místodržitelství v Brně dobrovolný hasičský sbor původně německý. Národnostní spory mezi německými a českými členy však byly tak silné, že čeští členové dne 18.června1899 zakládají za podpory české radnice český sbor dobrovolných hasičů a následně v roce 1918 německý sbor zaniká.

Spolková místnost českého sboru byla v hostinci Hynka Mottla. Na podzim roku 1899 postavila obec za pomoci spořitelny hasičské skladiště. Hasiči se každé pondělí (a to je tradice dodnes) scházeli v hostinci „U Mottlů“ a ve tvaru, a v naleštěných přilbách, odcházeli do hasičského skladiště na cvičení. V roce 1931 byla ke skladišti přistavěna sborovna. Bombardováním na konci II. světové války byla hasičská stanice poškozena. Do konce roku 1945 se jí podařilo opravit.  V roce 1949 se započalo s přístavbou stanice a 23.9.1950 byla opravená hasičská stanice slavnostně otevřena.

Významným rokem v historii požární ochrany ve městě je rok 1971.  Okresní inspekce požární ochrany zřizuje v Moravských Budějovicích detašované pracoviště. Od tohoto roku mají Moravské Budějovice hasiče z povolání. Toto si vyžádalo opět přístavbu hasičské zbrojnice. V těchto 70-tých a 80-tých letech naši otcové a dědové v rámci své dobrovolné činnosti upravili garáže, hlavně jejich vjezdy, školící místnost – dnešní sál, služebnu. Přistavěli dílnu a tělocvičnu. Postavili na dvoře nové sklady. Průběžně svoji hasičárnu opečovávali. Jako kluk chodící na DEPO do školy (dnešní Městská knihovna) si pamatuju, jak jsme na společném dvoře nakukovali hasičům pod ruce při údržbě techniky.

Technika a potřeby požární ochrany se postupem času stále vyvíjejí a dnes již stará hasičárna přestala splňovat potřebná kritéria. Pro profesionální hasiče a i „městské hasiče“ – Výjezdovou jednotku města, byla výstavba nové hasičárny dole na Jemnické ulici dalším nezbytným krokem.

Pro Sbor dobrovolných hasičů – občanské sdružení, byl ale tento krok 2014 velice těžký a původně se zdálo, že skoro likvidační. Město nám podalo pomocnou ruku a nechalo nás na naší staré hasičárně dále sídlit. Za toto jsme městu vděčni. Stejně tak jako za podporu naší celoroční činnosti z fondu FAOM. Naše příjmy bohužel nikdy nebudou v takové výši, abychom dokázali tuto naši stárnoucí budovu rekonstruovat. Poslední tři roky, kdy na staré hasičárně byl ještě HZS, se již výrazněji neinvestovalo. Počítalo se s novou výstavbou. Po odstěhování HZS zůstala budova pouze částečně využívána našim sborem. V prvním roce se podařila  částečná a nezbytná oprava kotelny. Oprava elektro po revizích odhadem cca za 50.000,- Kč se již nezrealizovala. Jen pro informaci, abychom si uvědomili, jak postupuje inflace a chátrá tato budova, letošní odhad oprav pouze elektro po nových revizích se údajně blíží 80.000,- Kč. Takže stačí počkat ještě dva, tři roky a MAME prohlásí budovu za nezpůsobilou a hasičárnu zavře. Pak už bude stačit jen postavit plot ke knihovně a počkat až méně přizpůsobiví zvědavci hasičárnu vybydlí. A takovéto snahy již tady byly.

Činnost sboru byla a je po celou dobu velmi bohatá, i když se vyskytovaly roky „bohatší“ a také roky „chudší“. Vždy však činnost sboru byla a je směřována ve prospěch obyvatel města Moravské Budějovice a okolních obcí. Neplní se jen úkoly na úseku požární ochrany, ale také  se snažime obohatit ve městě život kulturní a sportovní. Již pravidelně se dělá Tulácký masopust a Posezení při svíčkách, 3 až 4 hasičské soutěže, dříve pomoc při Festivalu Václava Hudečka. Pomáháme při Císařském posvícení. Pravidelně se účastníme oslav státních svátků. Pořádáme valné hromady okrsku. Pro mladé hasiče se dělá zahájení prázdnin, vánoční besídky a letní tábory. Na letišti pořádáme Pálení čarodějnic a o prázdninách Mini country festival „Značkovací železo“. Neuzavíráme se do sebe, ale snažíme se spolupracovat i s dalšími organizacemi ve městě – vzájemně si pomáhat při pořádání sportovních a vzdělávacích akcí. Velice dobrá spolupráce je s Městskou knihovnou a DDM Budík. Naše prostory na letišti si půjčuje školka na drakiády, ZŠ T.G.M. na dětské dny a Klub postižených civilizačními chorobami pro svoje aktivity. Výjezdová jednotka pořádá pravidelně první víkend v květnu den otevřených dveří na zbrojnici.

Do naší činnosti musím zahrnout i pracovní vytížení – brigády. Jsou většinou směřovány na údržbu a zvelebování sportovního areálu na letišti, kde se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky pro tréninky a soutěže našich sportovních družstev. Po dohodě s městem se staráme o sečení trávy gymnazijního parku.

Do naší dobrovolné činnosti patří pochopitelně i práce našich členů ve výjezdové jednotce města. Jednotka má ročně v průměru kolem 30 výjezdů (letos zatím 21) k mimořádným událostem, cca 10 ukázek (letos 12), během roku dvě taktická a prověřovací cvičení a spoustu hodin na školeních, kondičních jízdách, údržbě techniky ale i úklidů a brigádách na zbrojnici. Členové JSDHO vykonávají svoji činnost dobrovolně na úkor svého volna. Stojí to určité fyzické a duševní síly ale hlavně čas, který by mohli věnovat svým rodinám, zálibám anebo přátelům.

Dobrovolná činnost dnes již není v módě. Dnešní spotřební společnost nutí každého spíše k zajištění hmotného prospěchu. Proto si vážím každého, kdo dobrovolně a nezištně dokáže přiložit ruku k dílu a pracuje pro druhé a pro společnost. U hasičů to tak děláme všichni. Ale i hasiči stárnou a v posledním desetiletí mladších pracovitých lidí nepřibývá. Spíše naopak. A je to pro město škoda.

Proto si dovoluji poprosit vás zastupitele a město o podporu hasičů.

Už se nám začalo blýskat na lepší časy. V plánu byla rekonstrukce staré hasičárny. Všichni jsme se těšili, že se naše budova bude opravovat a získá nové uplatnění a možná další uživatele. Bohužel se zákulisně znovu dozvídáme, že z rekonstrukce asi nic nebude. Při zvěstech, že by v hasičárně mohla být „větnamská“ tržnice, parkoviště nebo něco podobně nedůstojného je nám smutno. A vůbec se nedivím zasloužilým hasičům a starším členům a pamětníkům, když slyší o veřejných WC, že jsou z toho rozčarovaní. Tato budova, i když není v nejlepším technickém stavu, si zaslouží lepší osud. Má na tomto místě svoji historii a určitě chce sloužit občanům města dále.

Vážení zastupitelé, myslíte, že takovéto vyhlídky podpoří další činnost a možná i existenci našeho sboru? Jak bude moci nový výbor a nové vedení sboru rozšiřovat členskou základnu? Nebo je to směr a trend jako v některých větších městech dobrovolné hasiče spíše utlumit? Chce si město nechat jen těch dvacet chlapů ve výjezdové jednotce? A myslíte, že je to bude bavit věnovat čas, peníze, zdraví a možná život městu bez nějaké další činnosti nebo vize? Kde se budou chlapi školit – v pěkné šatně dole na zbrojnici – posezení cca pro 8 lidí?

Když se v minulosti neuskutečnil záměr, aby tuto budovu používala městská policie, vznikl návrh na vytvoření spolkového domu. Ale jak mají spolky v takovémto domě fungovat, když není technicky způsobilý. Jak si mají představit působení v takovémto domě. Co by to pro ně obnášelo. Kolik by je to stálo. Anebo jaké by to pro ně mělo výhody. A od kdy by mohly v tomto domě pracovat. Většina spolků, o kterých bychom se mohli bavit – zahrádkáři, rybáři, včelaři, kynologové … nevím koho město oslovuje – jsou nejspíš spolky konzervativní, které mají své zázemí „možná u jejich starosty doma v obýváku“ a dopředu neřeší nějakou potřebu nového sídla. Nebo spíš mají obavy z něčeho nového. I když v budoucnu třeba tyto otázky řešit budou muset.

A co třeba městská knihovna? Už nyní celkem dobře spolupracujeme. Paní knihovnice by si určitě uměly představit v přízemí – v garážích – novou čítárnu. A možná by se otevřel i prostor pro bezbariérový přístup nebo výtah do patra. A našly by se i potřebné skladovací prostory, ať už na dvoře nebo v bývalé služebně.

Takovéto využití by bylo pro naši starou hasičárnu určitě důstojnější než prioritně WC a parkování.

Budova staré hasičárny je městský objekt. Myslím si, že každý dobrý hospodář by měl dbát o svůj majetek. A poměrně výrazná budova v „obchodním centru“ města by měla být pro město zajímavá. Uvědomuji si, že peněz není nikdy přebytek a ve městě existuje spousta potřebných investic. Ale i přes to, zkuste prosím znovu zapřemýšlet nad její opravou.

Děkuji za Váš čas a pozornost.

Ing. Vladimír Růžička, starosta SDH Moravské Budějovice

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>